Het managen van prestaties

prestaties

Goed, betrouwbaar, gemotiveerd en vakkundig personeel kan op dit moment het verschil maken tussen winst of verlies. Ook de juiste klantgerichte instelling is van levensbelang. Dienstbaarheid en vriendelijkheid. Klanten zijn –meer en meer– kritisch en veeleisend. Zij eisen kwaliteit, vakkundigheid en een goede service. Dat gaat niet vanzelf. Een ondernemer moet meer dan ooit verzekerd zijn van betrouwbaar personeel dat van wanten weet. Doen wat er is beloofd. Weet u zeker dat dit bij u in het bedrijf allemaal vlekkeloos verloopt? Hoe kan je prestaties managen?

Binnen de drie P’s van de marketingmix gaat ‘personeel’ een steeds belangrijker rol spelen. Het management van de onderneming moet hier oog voor hebben. Laatst vroeg een wat grotere MKB ondernemer mij om eens mee te kijken naar de verdere ontwikkeling van zijn personeelsbestand. Hij was de afgelopen tijd flink gegroeid en merkte dat professionalisering van zijn organisatie bepalend was voor verder succes. Ook haalde hij terloops de slechte motivatie en minieme betrokkenheid aan. Klanten hadden klachten over de deskundigheid van het personeel. Hij begreep dat er een volgende stap nodig was. Hij moest investeren in goed betrouwbaar en vakkundig personeel. Voer voor de adviseur. Dat zijn boeiende vraagstukken. Investeren in personeel vraagt om beleid. Ik heb een aantal interviews gehouden en ben gaandeweg tot een plan gekomen. Bepalend bleek dat de deskundigheid van het personeel -inderdaad- nogal wat te wensen over liet. Er was slechts een (te) kleine kring van professionals!

Stelregels voor het bevorderen van deskundigheid.

1.   Allereerst, maak een inventarisatie van de beschikbare opleidingen die het ‘vakmanschap’ vergroten
2.   Is er een uitnodigend systeem om aan permanente educatie te doen en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen?
3.   Inventariseer u regelmatig de persoonlijke doelstellingen van ieder individueel personeelslid?
4.   Heeft deze persoon de kennis om naar eigen inzicht te handelen? Durft u hem of haar zelfstandig op klanten los te laten?
5.   Neemt deze persoon vaak zelf initiatieven om te leren en te ontwikkelen? Zo niet, stimuleer en bespreek dit dan!
6.   Zijn er voldoende beschikbare gerichte praktische opleidingen en trainingen en verbeteren zij het werkproces?
7.   Doen uw medewerkers spontaan aan het delen en uitwisselen van kennis en ervaringen met elkaar?
8.   Kunt u dit (nog) verder activeren en stimuleren en heeft u daar een plan voor? Bent u een lerende organisatie?
9.   Meet u de effectiviteit van de opleidingen regelmatig en wordt men voldoende voorbereid op toekomstige veranderingen?
10. Ligt de nadruk bij werving van personeel voldoende op vakinhoudelijke kennis? De instroom is bepalend voor de uitstroom!

U begrijpt, dit is slechts een globale opsomming van zaken. Bepalend is hoe u hier als ondernemer zelf mee omgaat. Het stimuleren van vakgerichte opleiding en training is heel belangrijk. Medewerkers die zich (kunnen) ontwikkelen worden vanzelf waardevolle krachten. Zij denken mee en zijn in staat om ontwikkelingen bij te houden. Op deze wijze ontstaan er voor de onderneming nieuwe kansen! 

Hoe kunt u uw personeel motiveren?

1.   Bepaald u alleen de doelstellingen? Het is namelijk onmogelijk om mensen verplicht gemotiveerd te laten zijn. Dus doe het samen!
2.   Geeft u het personeel de ruimte om met u mee te denken? Neemt u dit serieus? Bent u een inspirerende leider?
3.   Stelt u alleen de prestatieindicatoren vast, of mag het personeel deze mede bepalen? Evalueert u samen weleens klantervaringen?
4.   Heeft u uw doelen voldoende duidelijk gemaakt aan het personeel? Weten zij wat er van hen wordt verwacht?
5.   Is het gehele personeel betrokken bij voortdurende verbetering? Heerst er een innoverend klimaat binnen uw bedrijf?
6.   Kunnen personeelsleden voldoende hun ideeën kwijt, is er een ideeënbus? Stimuleert u hen om met nieuwe ideeën te komen?
7.   Worden successen voldoende met elkaar gedeeld en gevierd? Een winningteam is een team dat overwinningen weet te vieren!
8.   Vindt er terugkoppeling en communicatie plaats over geleverde prestaties? Bent u voldoende kritisch op resultaten en prestaties?
9.   Zijn er financiële afspraken gemaakt, zijn die SMART en worden die nagekomen? Waardering is vaak de basi voor motivatie.
10. Is er een cultuur waarin vernieuwing, innovatie en creatief denken een kans krijgen? Schep een levendige werkomgeving.

Ook hier gaat het weer -vooral- om uw eigen creativiteit en inspiratie. Gemotiveerde ondernemers verzamelen gemotiveerde medewerkers om zich heen. Het gaat om de positieve flow van groei, ontwikkeling en werkplezier. Passie en professionaliteit komen zo bij elkaar. De klanten zullen dit merken. Toewijding, vriendelijkheid en een uitstekende service betalen zich uit in nieuwe klanten!

Toen we eenmaal met deze punten aan de slag gingen, veranderde er in korte tijd veel binnen het bedrijf. Sommige mensen hadden er moeite mee dat er opeens zoveel ‘anders’ gedacht werd, anderen zagen het juist als een stimulans. Voor de meerderheid was het een verademing. Zij voelden zich meer gewaardeerd en gehoord én hadden –bij navraag– de overtuiging dat een modern bedrijf ook een eigentijds personeelsbeleid moet hebben met goede ontwikkelkansen en participatie van het personeel in het stellen van doelen. Vanuit een aanvankelijk negatieve situatie wisten we op deze wijze snel een positief toekomstbeeld te schetsen. Vanuit deze schets werd het snel werkelijkheid. Men ging enthousiast aan de slag! Toen ik een tijdje later weer eens ging ‘winkelen’ trof ik vriendelijke en gemotiveerde mensen aan die mij precies de voor- en nadelen van hun ‘waar’ konden vertellen. ‘Missie geslaagd’, mompelde ik in mijzelf!