De Werkhervattingskas, ieder bedrijf met personeel heeft er mee te maken.

werkhervattingskas

De Werkhervattingskas (WHK) financiert de kosten van zieke- en arbeidsongeschikte medewerkers die in de Ziektewet vangnet (ZW-flex) of in de Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) belanden.

De Werkhervattingskas

Vanaf 2007 hebben werkgevers te maken gekregen met de Werkhervattingskas. Deze financiert de kosten van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers. Vanaf 2014 heeft de overheid de Werkhervattingskas uitgebreid met de financiering van de ziektewet en de WGA voor medewerkers met een tijdelijk (flex) arbeidscontract.

Op 1 januari 2017 wordt in de Werkhervattingskas de WGA-vast gekoppeld aan de WGA-flex. Voor bedrijven heeft deze overgang naar de nieuwe WGA grote financiële consequenties. Daarom is het cruciaal dat bedrijven zich bewust zijn van wat er verandert. Ieder bedrijf maakt uiteindelijke een keuze, zelf als er geen keuze wordt gemaakt.

Afhankelijke van de sectorindeling en grote van de onderneming wordt een sectorafhankelijke-, gedifferentieerde premie of een combinatie van beide premies toegerekend. Hiermee is het van belang goed na te gaan of de beschikking correct is vastgesteld door de belastingdienst. Tevens is het van belang na te gaan of er zieke of arbeidsongeschikte medewerkers op de WHK staan.

Publiek of privaat

Als een publiek verzekerde werkgever per 1 januari 2017 uitstapt, worden in het verleden ontstane uitkeringslasten voor de Ziektewet en de WGA niet meer aan hem toegerekend. Dit levert een bedrijf van gemiddelde omvang een eenmalig voordeel op van ongeveer 7% van de loonsom. Deze maatregel moet het hybride stelsel, waarin het publieke UWV concurreert met de private markt, stabieler maken. De bedoeling is dat er nu meer aandacht komt voor risicomanagement en de langetermijneffecten van investeringen in re-integratie. De vraag die nu bij alle werkgevers op tafel ligt, is wie het best re-integreert: het publieke UWV óf de werkgever die samen met zijn private verzekeraar zelf het risicomanagement ter hand neemt.

Tot 1 oktober de tijd

Kortom deze zomer staat een werkgever hoe dan ook voor een keuze. Door geen actie te ondernemen maken bedrijven in aantal gevallen een automatische keuze die in veel gevallen achteraf niet passend blijkt te zijn. Uiterlijk tot 1 oktober kunnen bedrijven dit onderwerp actief oppakken. Na deze datum kan het voorkomen dat een onderneming de komende drie jaren “gekozen” heeft voor een minder geschikte oplossing.

De praktijk

Recentelijk stuitte ik bij één van mijn relaties op financiële schade door instroom, voor 2016 ruim € 5.500,- zonder in te grijpen loopt deze schade het komende jaren op tot boven de € 40.000,-. Door tijdig in de grijpen heeft deze werkgever de schade binnen de perken weten te houden. Al met al merk ik in de praktijk dat deze materie mogelijk te weinig aandacht krijgt met de nodige ongewenste financiële nadelen tot gevolg. Mijn advies is dan ook om dit onderwerp voor 1 oktober op te pakken.

Succes met de afweging deze zomer!